Reglament

 

V CONCENTRACIÓ POPULAR DE CAIAC MENORCA 2013

 • La V Concentració Popular de Caiac Menorca 2013 es un prova esportiva no competitiva, oberta a tot tipus de palista, major de 14 anys.
 • Requisit imprescindible: saber nedar.
 • No es permetrà la participació d'embarassades.
 • Els horaris de sortida i tornada així com l'itinerari de cada etapa seran confirmats per l'organització tres dies abans de la sortida.
 • Les sortides i arribes es realitzaran per l'extrem de la platja indicat per l'organització.
 • Està totalment prohibit navegar dins de les zones balissades per  a banyistes.
 • La sortida de tots els participants serà simultània .
 • El tipus d'embarcacions amb les que es permet participar son: caiacs autobuibles o de travessia. Tots els palistes hauran de portar armilla salvavides.
 • Aquestes embarcacions hauran d'estar en bones condicions per la navegació i complir totes les normes de seguretat. 
 • Els palistes hauran de respectar i sotmetres a totes les indicacions dels organitzadors i membres de seguretat.
 • La navegació es realitzarà en forma de grup compacte quedant prohibida la navegació en solitari. Davant el grup i tancant el mateix hi haurà membres de l'organització clarament identificats.
 • L'organització no es farà responsable d'aquells participants que no segueixin el recorregut marcat.
 • L'organització no es farà responsable dels accidents provocats per la negligència dels palistes.
 • Es respectaran els punts de reagrupament  marcats per l'organització.
 • Els possibles abandons voluntaris o expulsió d'aquells palistes que l'organització cregui oportú durant la travessa es farà amb el suport de les barques de suport. 
 • Abans de cada sortida, cada un dels participants, haurà d'inscriures al taulell de control on es donarà un dorsal. Aquest taulell es tancarà 15 min. abans del començament de cada etapa.
 • Els participants hauran de portar a un lloc visible el dorsal a totes les etapes.
 • L'organització no es responsabilitza dels palistes que no arribin a l'hora i al lloc marcat com a sortida.
 • L'organització te ple dret a interrompre la prova si existeix una causa justificada.
 • Està prohibit que durant les etapes es vagi acompanyat d'altres embarcacions alienes a l'organització.
 • Els caiacs no interferiran en el tràfic normal d'altres embarcacions.
 • Correspon als propietaris la custodia i vigilància de les embarcacions varades a la platja o fondejades als llocs que no molestin l'us públic.
   
 • L'organització no es farà càrrec dels danys que pugui sofrir el material que no sigui de la pròpia organització o de les empreses que hi col·laboren.
 • Si les condicions meteorològiques no son favorables l'organització podrà resoldre cancel·lar la celebració de la prova o realitzar un recorregut alternatiu. La no acceptació d'aquesta decisió per part dels participants serà entès com a abandono de la prova.
 • Els participants es comprometen a ser respectuosos amb el medi ambient i no deixar cap tipus de residu a l'entorn.
 • Amb la firma de l'inscripció a aquesta concentració els participants accepten que es pugui utilitzar la seva imatge en qualsevol tipus de format, gràfic o digital.
 • L'inscripció a aquesta prova implica l'acceptació d'aquest reglament.
 • L'organització es reserva el dret de realitzar els canvis que cregui oportuns al programa per el millor desenvolupament de aquestes proves.